IMPULS Katarzyna Michalska – Bytom

Kwota Wierzytelności: 3.000,00 PLN

F.H.U. IMPULS Katarzyna Michalska

Ul. Św. Cyryla i Metodego 10

41-909 Bytom

NIP: 6262613037