Tytuł wykonawczy, a tytuł egzekucyjny

Czy tytuł wykonawczy jest tożsamy z tytułem egzekucyjnym? Wydawać by się mogło, że tak, a jednak są pewne różnice, które definiują oba te pojęcia jako różne.

 

Nasuwa się pytanie: czy Biuro Windykacji Bezpośredniej SENSO mając tytuł egzekucyjny może wysłać go do komornika, by ten ściągnął środki od Dłużnika? Otóż nie, gdyż dopiero tytuł wykonawczy umożliwia podjęcie takich kroków. Zgodnie z art. 776 k.p.c. „Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej.”

 

Rodzaje tytułów egzekucyjnych reguluje m.in. art. 777 k.p.c. i może to być np.:

– orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem lub nakaz zapłaty, czy też wyrok;

– akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych;

– akt notarialny, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi;

– inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej.

 

Zatem by uzyskać tytuł wykonawczy, wierzyciel musi najpierw uzyskać tytuł egzekucyjny, a następnie wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności. Dopiero tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności staje się tytułem wykonawczym i umożliwia wierzycielowi skierowanie do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji z majątku Dłużnika. Klauzula wykonalności to nic innego jak stwierdzenie sądu, że tytuł egzekucyjny uprawnia do egzekucji.

 

Należy pamiętać, że nie każdy wyrok jest tytułem egzekucyjnym. Aby wyrok stanowił tytuł egzekucyjny, musi spełniać pewne wymogi materialne takie jak:

– precyzyjne oznaczenie stron;

– szczegółowe określenie świadczenia oraz terminu jego spełnienia;

– przekazanie treści w sposób zrozumiały, niebudzący wątpliwości, tak, aby organ egzekucyjny nie posiadał żadnych wątpliwości, o jakie roszczenie chodzi.

Wyrok, który jedynie ustala istnienie bądź nieistnienie stosunku prawnego nie będzie stanowił tytułu egzekucyjnego. Nie będzie nim np. wyrok ustalający ojcostwo. By sąd nadał klauzulę wykonalności, tytuł egzekucyjny musi spełniać wymagania materialno-prawne.